Bạo lực cực tả thống lĩnh thêm một mùa hè trong cuộc tấn công nhắm vào những người bảo tồn truyền thống