Bảo vệ Hiến Pháp: Lời của những Nhà Sáng Lập không ‘vô nghĩa’ hay ‘mơ hồ’