Bảo vệ Hiến Pháp: Tu chính án thứ hai là không lỗi thời