Bất kể gió tuyết, điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công ở New York vẫn khiến người qua đường cảm động