‘Bệnh nghèo’ có chữa được không? Đơn thuốc kỳ lạ của vị danh y