Được cao nhân truyền dạy bí thuật, hai danh y thời Minh chữa bệnh như Thần