Bí ẩn chưa có lời giải: Trái táo sau hai năm vẫn không bị thối