Bị Thiên Đế trách phạt, hóa thành chim yến và kết duyên với một người tu Đạo