Nghi ngờ không nhìn thấy ‘ác hữu ác báo’, Diêm Vương làm gì để người này hiểu rõ nhân quả ba đời?