Biện lý Đặc biệt Jack Smith thừa nhận các công tố viên đã đánh lừa thẩm phán trong vụ án của cựu TT Trump

Các công tố viên nói rằng họ không chắc chuyện gì đã xảy ra.