Chủ tịch Hạ viện cho biết Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cân nhắc cắt ngân sách cho Biện lý Đặc biệt Jack Smith

Hành động này là yêu cầu hàng đầu của Dân biểu Marjorie Taylor Greene dành cho Chủ tịch Hạ viện để chấm dứt sự đe dọa truất phế của bà.