Biết sai và sửa chữa lỗi lầm, cuối cùng có được tương lai tươi sáng