Ở nơi phàm trần có Tiên duyên, may mắn gặp được chân nhân tu Đạo