Biểu đạt nội hàm: Nghệ thuật biểu tượng trong mỹ thuật Trung Hoa