Biểu tình nổ ra trên khắp Âu Châu vì các quy định COVID-19 mới nhất