Biểu tượng chính thức của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ: Semper Supra