Bill Gates muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nam Hàn trong việc chống khủng hoảng y tế toàn cầu