Bình luận sách: “Một phiếu biểu quyết: Cách một Thẩm phán tại Tối cao Pháp viện có thể thay đổi lịch sử”