Bình phẩm sách: ‘Năm lá thư từ sau song sắt đã thay đổi thế giới’