Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chấp thuận công trình mới trên bức tường biên giới