Bộ Nội vụ của TT Biden tăng chi phí thuê vận hành dầu khí trên đất công

Bản kế hoạch mới cũng tăng thêm yêu cầu bảo lãnh cho việc phục hồi môi trường đất xung quanh các giếng dầu khí trên đất công.