Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: Dự báo trữ lượng gia súc của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong gần một thập niên