Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về hoãn thuế tiền lương của TT Trump