Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng giữ trọng trách tổng điều phối, ĐCSTQ đẩy mạnh sản xuất fentanyl