Từ Đài Loan đến fentanyl: Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập không làm thay đổi được bất cứ điều gì