Bộ trưởng Quốc phòng: Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản