Bolivia: Đóng cửa kinh tế chính là tự do thoát khỏi các nguồn lực và chính quyền xã hội chủ nghĩa