Tình hình Eurozone đang thực sự tốt lúc này mặc dù sẽ tệ hơn trong thời gian tới