Bút pháp đáng chú ý của danh họa Leonardo da Vinci

Những bức tranh về một thiên thần và hai bức tranh ‘The Last Supper’ (Bữa tối cuối cùng)