Tác phẩm ‘Behold the Man!’: Cuộc khổ nạn của Đấng Christ

Bức tranh kịch tính của họa sỹ Antonio Ciseri miêu tả quyết định xử tử Chúa Jesus đã trở thành một bức tranh tiêu biểu của Cơ Đốc Giáo.