Ca nhiễm Ebola mới được xác nhận ở miền đông Congo