Các bậc cha mẹ lo ngại về thuyết chủng tộc trọng yếu là ‘những người đưa thông tin sai lệch’