Tài trợ cho thuyết sắc tộc trọng yếu là đẩy Hoa Kỳ vào “con đường rất tăm tối”