Các biện pháp quyết liệt cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang khốn đốn