Các chính sách kiểm soát COVID-19 mâu thuẫn gây ra sự hỗn loạn trên khắp Trung Quốc