Các chính sách năng lượng của Tổng thống Biden thúc đẩy sự bất ổn toàn cầu