Các chính sách xã hội chủ nghĩa, cấp tiến mang tính hủy diệt, chưa từng mang lại sự thịnh vượng