Các chuyên gia an ninh kêu gọi cấm chuyển giao AI cho Trung Quốc