Lãnh đạo Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa quân đội nhanh chóng bằng mọi giá