Các chuyên gia: Trung Quốc đã ‘lợi dụng’ WTO trong 20 năm