Các công ty lớn kêu gọi SCOTUS ủng hộ phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc trong tuyển sinh đại học