Các công ty quang năng của Hoa Kỳ dự định thách thức về pháp lý