Các công ty tiện ích Mỹ vận động hành lang Quốc hội để duy trì tính hợp pháp của bếp gas