Các cuộc biểu tình ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù ĐCSTQ đã cố gắng đàn áp