Các cuộc đình công tiềm năng khiến các công ty Hoa Kỳ càng thêm khó khăn trong bối cảnh lạm phát