Các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng góp phần vào suy thoái kinh tế như thế nào