Các quan chức Fed cho rằng lãi suất Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng