Các điều khoản chính trong ‘Đạo luật Chính sách Đài Loan’ của Thượng viện Hoa Kỳ