Các doanh nghiệp sẽ phẫn nộ với việc Đảng Dân Chủ đánh lạc hướng khỏi lạm phát