Nhà kinh tế Tòa Bạch Ốc khẳng định ‘thế mạnh’ nhưng thừa nhận khả năng suy thoái